Våre høringsuttalelser   Pressemelding   KVU og KS   Bakgrunnstoff Vår brosjyre   Signer opprop Nei til bro

 

Takk for bidrag. Vi er nå i pluss, knt: 1207.67.88810 Trykk her for knt. oversikt og våre utgifter. 
 
Nytt løp i Oslofjordtunnelen (video)
 
 
Om sikkerhet i Oslofjordtunnelen SVV
Våre hovedinnvendiger til KVU
Ikke prissatte konsekvenser - Tap av naturverdier
Samfunnsøkonomi og trafikkantnytte i søkelyset
Friluftsliv
Landskapsbilde
Oslofjordtunnelen sikrere enn bro
Oslofjordtunnelen har den tredje minste stigningen av 33 undersjøiske tunneler i Norge. Skal de 30 andre også stenges?
CO2 regnskap
Bru raser, åtte personer i syv biler omkommer
Politisk overstyring
Hoksrud tok standpunkt ett år før KVU var ferdig!
Sammenigning ulykker
Dobbel tunnel, Måna i Frogn
 
 
 

 

En overbygningsplattform som representerer og søker alliansepartnere mot en bro over Indre Oslofjord
Det ser ut som at det blir tunnel.
Regjeringen har valgt konsept og ikke overraskende ble det tunnel. Vi har jobbet med saklige argumenter for et ekstra tunnelløp gjennom to år, men vi mener at vår påvirkning har vært marginal. Vi tror regjeringen har tatt valget ut fra tre hensyn: Kostnad, tidsperspektiv og tap av det verdifulle natur- og friluftsområdet fjordrommet Indre Oslofjord. Det skulle vært interessant å sett kostnadene for denne to år lange ørkenvandringen satt i gang av Venstres Rebekka Borsch, Borghild Tenden og tidligere Sp Samferdselsminister Marit Arnstad. Dette er skattepengeforvaltning på sitt værste. Trykk her.
Brann i Oslofjordtunnelen 6/5 -2017
Det har vært en større brann i Oslofjordtunnelen. Gode rutiner hos Statens vegvesen, brannvesen samt sikkerhetsforanstaltinger i tunnelen og rømningsrom for hver 250 m. ga en effektiv og kontrollert evakuering. Nok en gang var det en østeuropeisk trailer som forårsaket hendelsen. Vi er spent på årsaksforhold til brannen, men ut fra tidligere erfaring er det ikke bare vinterdekk disse trailerne mangler. EU- krav vil på sikt gi en bedre standard på tungtransport generelt og på østeuropeisk tungtransport i særdeleshet. Nå håper vi på en snarlig oppstart på bygging av tunnelløp # 2, slik at sikkerheten ved en eventuell ny brann blir ytterligere styrket. Der er vi enige med samferdelsminister Ketil Solvik-Olsen i Dagbladet 6/5-2017
Aftenposten 2. april 2017, Oslofjordtunnelen
Aftenposten ved en tydelig skuffet, journalist Sveinung Berg Bentzrød, hevder i en usaklig, subjektiv og tendensiøs reportasje at det skal bygges et ekstra tunnelløp i dagens trasé. Stemmer dette mener vi at fornuften har seiret og at byggingen av et ekstra tunnelløp bør starte snarest. Dette vil gi en mye bedre kontinuitet enn dagens ene løp. Det vil også gi tunnelen den nødvendige barrieren ved en eventuell brann. Dette er i så fall en stor seier for fjordrommet og naturen i Indre Oslofjord og kommende generasjoner. Gjeldende det vi mener er direkte feilinformasjon i artikkelen bør Statens vegvesen allerede nå på generelt grunnlag imøtegå deler av artikkelen. Vi nevner spesielt påstandene:
 1. EU må trygles om lov for bygging av ny tunnel
  1. Dette sier Statens vegvesen. Les side 30!!
  2. Dette sier NTB 14. april 2017
 2. Påstandene om at tunnelen er ulykkesbelastet
  1. Statistikk for Oslofjordtunnelen sammenlignet med broer og firefelts motorvei. (SVV/TØI)
  2.  Her er en oversikt over hvor bratte de andre Norske undersjøiske tunnelene er
 3. Annenhver dag stenges den bratte Oslofjordtunnelen etter havari og ulykker
  1. Se her hvor ofte de andre tunnelene i vårt nærområdet har stengt. Forskjellen er at de har omkjøringsmuligheter. Det får Oslofjordtunnelen også med et ekstra løp
  2. Statens vegvesen sin dynamiske oversikt over hendelser, stengninger og ulykker for Østlandet
Åpent brev til våre politikere om undersjøiske tunneler i Norge 7. april 2017
Aftenposten 2. april 2017                                   Statens vegevesen om sikkerheten i Oslofjordtunnelen     
Vår pressemelding 5. april 2017
Tilleggsutredning med bismak 24/11-2016

Utredningen for kryssing av Indre Oslofjord er klar. På mange av de viktigste punktene fremstår den som et bestillingsverk fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Spesielt vil vi dra frem bagatelliseringen av konsekvensene for natur- og friluftsliv, kulturmark og kulturminner når det gjelder broalternativet. Det er påtagende at ved en utvidelse av dagens tunnel eskalerer de samme faktorene til verre enn realitetene. Paradokset kommer godt til syne når utredningen anbefaler en statlig regulering av bro, slik at en fjerner muligheten for protester og innsigelser. Dette er udemokratisk råkjøring. Brotilhengerne har fått god drahjelp. Veisjef Terje Moe Gustavsen har over natten gått fra å være skeptiker til broen med sine store kostnader, til å bli pådriver. Troen på at desto flere biler som passerer over fjorden jo større blir samfunnsnytten har igjen fått hovedfokus, uavhengig av om kjøringen i seg selv er nyttig eller ikke. Da må selvfølgelig passeringene være gratis og hele

  prosjektet finansieres over statsbudsjettet. Hvis ikke vil biltrafikken reduseres til det halve, og da vil ikke broprosjektet lønne seg! Det hele lukter av en politisk overstyring. I påvente av at dette luftslottet skal ferdigstilles vil en få begrensninger i bruk av dagens tverrforbindelse i minst to tiår. I verste fall kan det ende med stengt tunnel og ingen bro. I tillegg vil en bro ødelegge det unike fjordrommet Indre Oslofjord for all fremtid, og unødvendig bruke 20 milliarder skattekroner. Det å bevare Indre Oslofjord som et støyfritt pusterom i en stadig mer stressende hverdag er en investering for fremtiden. Denne rekreasjonsperlen i landets tettest befolkede område er vel verdt fem minutter ekstra kjøretid. Utvidelse av dagens tunnel med et ekstra løp er ferdig regulert, kan realiseres i løpet av noen få år og koster 4,4 milliarder fra Vassum til Verpen. Vi bretter opp armene og vil jobbe for at reelle fakta kommer på bordet, slik at broprosjektet blir begravet en gang for alle.

22/2-2017 Brev til alle rikspolitikere og andre sentrale personer i beslutningsprosessen for kryssing av Indre Oslofjord. Vi regner med at sunn fornuft vil seire og at bro over Indre Oslofjord blir begravet en gang for alle, ved påsketider. Trykk her.

 
7/2- 2017 Brev til noen sentrale politikere gjendende Statens vegvesens forslag om statlig regulering av Rv. 23
8/12-2017 Vår pressemelding gjeldende tilleggsutredningen

I jobben med å levere høringsuttalelser og pressemeldinger har vi gjennom vår bredt sammensatte faggruppe kunnet gi kvalifiserte korreksjoner, kommentarer og synspunkter. Gruppen har bestått av: Sivilingeniører med spisskompetanse på bro, samferdselsplanlegging, forurensning med mer, statistiker, landskapsplanlegger, siviløkonom, sikkerhetsrådgiver, arkeolog med flere. I tillegg har vi støttet oss på eksterne fagmiljøer som Transportøkonomisk institutt, Statens vegvesen og Sabima.

29/2-2016: Samferdselsetatene anbefaler et tunnelløp nr. to, og vi er forsiktige optimister. Det kommer til å bli veldig vanskelig å realisere drømmeslottet "Bro i Indre Oslofjord" over Håøya. I så fall må pengene tas fra andre samferdselsprosjekter i Østlandområde, noe som vil sette andre veiprosjekter på vent samt forrykke hele innstillingen til Nasjonal transportplan.
Nasjonal transportplan 2018-2029 plangrunnlag
Nei til bro i Indre Oslofjord
Ja til bro i Indre Oslofjord
 1. Røyken kommune
 2. Frogn kommune
 3. Miljødirektoratet
 4. Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 5. Fylkesmannen i Buskerud
 6. Buskerud fylkeskommune
 7. Hurum kommune
 8. Vestby kommune
 9. Oslo kommune
 10. Drammen kommune
 11. SABIMA
 12. Oslofjorden friluftsråd
 13. Naturvernforbundet
 14. Opplysningsrådet for veitrafikk
 15. Forening mot støy
 16. Hovedorganisasjonen Virke
 17. Nei til bro over Indre Oslofjord
 18. Røyken Fjord og miljø
 19. Frognmarkas venner
 20. NHO
 21. NHO Logistikk transport
 22. Drammen Næringsforening
 23. Oslo kommune småbåtutvalget
 24. LO
 25. Konglige Norske båtforbund
 26. Norsk ornitologisk forening
 27. Frogn SV
 28. Miløpartiet det Grønne
 29. Asco
 30. LUKS
 31. Røyken Næringsråd
 32. Åros jeger og fisk
 33. Alliansen for bevaring av kystlandskapet H&S
 34. Søndre Langåra Vel
 35. Båtstø båtforening
 36. Høvikvollen vel
 37. Demmkilen vel
 38. Tenk grønn bane
 39. Drøbak kajakklubb
 40. Digerud grendehus
 41. Digerud beboere
 42. Aspon vel
 43. FAU Frydenlund skole
 44. Båtstø kvinnelag
 45. Blåhella kystsamling
 1. Nesodden kommune
 2. Asker kommune
 3. Akershus fylkeskommune
 4. NAF
 5. Norges Lastebileierforbund
 6. Aksjon bedre vei
 7. Syklistenes landsforbund

 

Det blir vanskelig å rettferdigjøre en bro.
En ting er helt sikkert, det blir en nesten umulig kamp for brotilhengerne. De har hittil ikke presentert ett eneste godt argument for å bruke 18,7 milliarder kroner. De kjører nå frem at lastebilene bruker så mye drivstoff opp Oslofjordtunnelen. Det virker som om de prøver å overbevise massene om at dette er Norges eneste motbakke. Alt gjeldende drivstoff og CO2 er behandlet av Statens vegvesen, den økte mengden av CO2 med tunnel er bagatellmessig, når en måler ekstraforbruket i influensområde   (nært tilknyttede områder).Statens vegvesen sier det produseres det ca. 270 millioner tonn i løpet av en 40 års periode i influensområdet. En bro til 18,7 milliarder vil redusere Co2 mengden med 0,4 millioner tonn, eller ca 0.15% av totalen. Skal en legge dette til grunn for å bygge en bro vil kostnaden per tonn CO2 bli 35 000 kr. Klimaforlikets klimakur anbefaler CO2 reduserende tiltak om kostnaden kan være 1500 kroner per tonn eller mindre! Derfor, drivstoff og CO2 er ikke noe godt argument for å velge bro.
11. februar 2015
Fullsatt kino med Statens vegvesen og Østlandssendinga på besøk. Vi fikk all faktainformasjon frem i dagens lys. Statens vegvesen fikk også sagt sitt. Jordbakke fra statens vegvesen kjørte hardt og ble irettegått gjeldende faktagrunnlag for sikkerhet og statistikk. Vi vinner slagene og vi har som ambisjon og vinne krigen.
 
.
En bro her, blir som en motorvei tvers igjennom Nordmarka
.
.
Statistikk fra Statens vegvesen viser at det skjer nesten dobbelt så mange ulykker på bruer sammenlignet med tunneler
.
Sammenlignet med andre norske tunneler har Oslofjord-tunnelen en mye lavere frekvens av personskader/ulykker
.
En bro blir minst tre ganger så dyr som et ekstra tunnelløp
.
Appell: Send link til denne side og opprop mot bro til alle dine venner og kjente.
http://www.broneitakk.no/ og http://www.opprop.net/nei-til-bru-i-frogn 
Store ulykker kan også skje på broer, hvor det ikke fimnes rømningsveier

Den svenske Almöbron var verdens lengste buebru og hadde seilingshøyde 43 meter. Klokken 01.30, 18. januar 1980, kollapset hovedspennet på brua. Det norske bulkskipet «Star Clipper» fikk rorhavari og traff det ene brufestet. Før brua ble avsperret, kjørte syv biler over brukanten, og åtte mennesker omkom. Bruspennet traff skipet da det raste sammen, men ingen ombord ble skadd.  (Kilde: Wikipedia)

Fjordrommet Indre Oslofjord, i dag
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Lag og foreninger i alliansen
Frognmarkas Venner
Røyken Fjord og Miljø
Naturvernforbundet Asker og Bærum
Naturvernforbundet Røyken og Hurum
Kongelig Norsk Båtforbund

Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus

Andre støttespillere mot bro i Indre Oslofjord
Frogn Venstre sier nei til bro
       Frogn SV sier nei til bro
MDG Frogn sier nei til bro
i Frogn sier nei til bro
Høyre i Frogn sier nei til bro
Arbeiderpartiet i Frogn sier nei til bro