Ta en tur og bli kjent i Frogn   Tallfakta rundt pendling og arbeidsplasser   Her kan du tegne medlemskap    
Hogst på Kolstad

Kommunen, Namsmannen og Sivilombudsmannen er varslet av FV. Hogsten har startet på Kolstad. Det er overhengende fare for at SAHO og Skanska hugger i reirområdet til Hønsehauk. Hogstfirmaet kunne fortelle at de ikke hadde noen restriksjoner mot hogst. Stikk i strid med hønsehauk funn gjort av Asplan Viak egen biolog. Frogn kommune har selvfølgelig ikke konsekvensutredet området i tråd med norsk lov. Dette gir igjen grunn til ny klage til sivilombudsmannen, saken er helt identisk med Holt skandalen. Trekkrutene for vilt er nå snart helt avsnørt mot Nesodden. Her er det bare å brette opp armene, arbeidsledige kommer vi ikke til å bli med det første.

 
Fylkesmannen opphever vedtak

Frogn kommune begynner å få mye å svare for. Fylkesmannens for Oslo og Akershus har konkludert: Reguleringsplanen for Holt er ulovlig fattet og derfor ugyldig. Frogns ordfører har gjentatte ganger uttalt at nå må Frognmarkas Venner begynne å respektere ” lovlige fattede vedtak”. Det er ingen grunn for oss å hovere, men dette er en ulykke for lokaldemokratiet. Her har flertallet av våre politikere tatt seg til rette og overkjørt de lover som beskytter borgernes rettigheter. Hva med en unskyldning til hele Frogns befolkning?

Les Fylkesmannens brev!
Les vår høringsuttalelse!
Les konsekvensvurderingen her!
 
Holt ut på ny høring

Konsekvensvurderingen som Frogn kommune nå sender ut i forbindelse med reguleringsplanen for Holt, forteller alt om hvorfor Frogn kommune ikke klarer å gjennomføre et prosjekt med kontroll. Når kommunen bruker dette dokumentet som styringsdokument for kommuneplanen er vi garantert at fremtidens Frogn vil bli full av nye tapsprosjekter. Les vedlegget og gjøre deg opp en mening, ville du forvaltet milliardverdier og Frogns største arbeidsplass med dette dokumentet som sikkerhet? Vi må få politikere som respekterer og forstår norsk lov, forskrifter, retningslinjer og som setter krav til kommune-administrasjonen til å følge dette. Det er sunn fornuft og til beste for samfunnet når Stortingets har valgt å lovpålegge konsekvensutredninger. Gjennomføres analysene på en profesjonell måte kan kommunen med stor sannsynligheten få en logisk, lovlig, sunn og kontrollert styring gjennom kommuneplanen. I dag er det ikke forståelse og vilje blant Frogns politiske flertall for å opptre med denne profesjonalitet. Alt sees som enkeltsaker og alle avgjørelser tas på strak arm. Vedlagte dokument er et rent pokerspill med Frogns skattepenger, materielle ressurser og natur, dokumentet har ingen ting med en konsekvensanalyse å gjøre!

Les konsekvensvurderingen her!
Ulovlig kommuneplan
Reguleringsplanen for Holt er fattet på ulovlig grunnlag. Sivilombuds-mannen og Miljøverndepartementet har talt. FV har fått fullt medhold i sine klager. Det vil si at det ikke kan lages reguleringsplan for noen av utbyggingsområdene som er nevnt i kommuneplanen, før de er konsekvensutredet av kommunen. Det er en tragedie for lokal-demokratiet at noen politikere tar seg til rette og overkjører de lover og regler som skal beskytte borgernes rettigheter, samt sikre en vel fundert kommuneplan. Dette bør få konsekvenser for dagens politiske utbyggings-flertall ved neste års kommunevalg!
Fylkesmannens miljøvernavdeling ga tidlig beskjed om at den lovpålagte konsekvensanalysen ikke var utført for Holt- utbyggingen i kommune-planen for Frogn. Dette valgte Fylkesmannen å overse, han ga tvertimot positivt svar da det ble utført lovlighetskontroll for kommuneplanen. For demokratiets del, håper vi at dette ikke var et utslag av en ureglementert kontakt mellom Fylkesmannen og noen i det politiske miljøet i Frogn.
Frogn kommune har nå kommet opp med et notat fra september 2006 som de kaller "En konsekvensvurdering". Som de bare hadde "glemt" å vedlegge kommuneplanen. Det merklige er at dette notatet er datert fem mnd etter at kommuneplanen var ute på høring. For en som har lest forskrift om konsekvensanalyser så fremstår dette arbeidet som et rent venstrehåndsarbeid og har absolutt ingen verdi. Tvert imot så er "vurderingen" så svak, selvmotsigende og intetsigende at å styre en kommuneplan etter denne må karakteriseres som det rene vannvidd. Les selv!
Les brevet fra SOM her!
Les brevet fra Miljøverndep. her!
Les konsekvensvurderingen her!
FV Stigruppe
Stigruppa har ryddet, merket, kvistet og skiltet minst 60 km av Frogns løype/stinett denne vinteren og våren. 35 nye skilt med mer enn hundre stedsnavn m/avstand. Den gamle løypa/stien fra Holtskogen til Hafsjødalen er gjenåpnet. Nordre og søndre Frogn er på nytt koblet sammen til et rike. Sist men ikke minst, dette er bare begynnelsen. Takk til de 20 entusiastiske i dugnadsgruppene.
stigruppe@frognmarka.no
Oppegårdstjernet
Hør miljøverminister Erik Solheim uttalelser om feilplasserte boligfelt og fotballbaner. Her. Det blir muligens kunstgress ved Oppegårdstjernet på bekostning av en av Frogns mest verdifulle rekreasjonsområder. Frogn kunne fått tre kunstgressbaner på Ullerud for samme pris som en ved Oppegårdstjernet. Dette er et tap for Frogns innbyggere, for fotballen og for Frogns natur. Det kan også bli en meget kostbar affære for Frogns skattebetalere. På tross av at kommunen, Sweco (Mesta) og entrepenør Knut Bjerke ikke finner myr her så er realitetene klare, minst 40 % av banen har et inntil 2,2 m tykt myrlag. Her. Det ser ut som om kommunen vil tilsidesette fakta og legge en fylling oppå myra og håpe det beste. (Det er bedre å leve på en illusjon enn å ta livet av seg med virkeligheten). Myr er et organisk og levende materiale, det blir garantert setninger over tid. Nasjonale retningslinjer for kunstgressbaner advarer spesielt mot å legge banen på slike grunnforhold. Kostnaden ved utbedring blir fort dyrere enn selve utbyggingen. Her.
 

Holt Park

Arbeiderpartiet, Høyre, PP og Fremskrittspartiet har bommet med sitt valg av lokalitet for en fremtidig næringspark i Frogn. Om Frogn kommune hadde utført den lovpålagte konsekvensutredningen for Holt, så tror vi det ikke ville blitt noen reguleringsplanen for området. Frognmarkas Venner har startet jobben for å fjerne reguleringsplanen fra kommuneplanen. Skal vi ha et sammenhengende naturområde i Frogn så er vi helt avhengig av Holtskogen. Etter vår mening så står Frogns innbyggere foran et viktig verdivalg ved neste kommunevalg. Les: Holtskogen er uegnet for utbygging i følge COOP
 
Makta rår

Byggingen av kunstgressbanen ved Oppegårdstjernet er i full gang. Amta hevder at dette er en knusende seier for kommunen. Etter vår mening er dette et stort tap for naturen, fotballen og kommunens innbyggere. For samme pris som kunstgressbanen ved Oppegårdstjernet, kunne våre unge fotballspillere fått tre baner på Ullerud. Ullerud er i gangavstand fra Sogsti, Skorkeberg, Heer og Drøbak. Naturperlen Oppegårdstjernet ville samtidig vært bevart for fremtidige generasjoner. Ingen skal beskylde flertallet av våre politikere og kommune- administrasjonen for å kaste bort tiden på planlegging. Prosjekt kunstgress synes styrt i samme ånd som nye Seiersten idrettspark, Lensmannsvingen, nye Sogsti skole, Husvikholmen, Noroltomta, Sjøtorget og Lehmannsbrygga m.fl. Fylkesmann Røsjordet sin avgørelse om lovlig byggestart for Frogn kommune synes fundert på samme grunnlag som da han påsto at lovlighetskontrollen for Holt var i orden. Noe både sivilombudsmannen og FV bestrider. Saken ligger nå hos miljøverndepartementet. Er det en muligheten for at fylkesmannen overstyrer sin egen juridiske avdeling? Eller er juristenes faglige kompetanse noe ute av fokus? Uansett, her kan det synes som at makta rår.

 
COOP trekker seg
Når vi ser på COOPs årsaker for å trekke seg som utbygger på Holt Park, fremstår reguleringsplanen for Holt som et feilspor. COOP dokumenterer at området er uegnet for utbygging. Her har Arbeiderpartiet, Høyre, PP og Fremskrittspartiet tydelig bommet med sitt valg av lokalitet for en fremtidig næringspark i Frogn. Om Frogn kommune hadde utført den lovpålagte konsekvensutredningen for Holt, så tror vi det ikke ville blitt noen reguleringsplanen for området. Frognmarkas Venner mener at det nå er riktig tidspunkt for å ta reguleringsplanen ut av kommuneplanen.
Brevet fra COOP
 
Oppegårdstjernet forringes som naturperle.

Et tap både for fotballen, naturen og Frogn. Hogsten er i gang ved Oppegårdstjernet, uten reguleringsplan eller konsekvensanalyse. Her brukes det 25 millioner skattekroner for å ødelegge naturperlen Oppegårdstjernet. Dette er en skikkelig "tap - tap" situasjon. Prisen er foreløpig oppe i 25 millioner eller det samme som kostnaden for fire kunstgressbaner lagt på Ullerud, Høiås og/eller Folkevang. Kommunen har i så måte fulgt de samme innarbeidede rutiner som ved tidligere tapsprosjekter. Vedtaket er også i konflikt med nasjonale anbefalinger for plassering av kunstgressbaner. Grunnforholdene ved Oppegårdtjernet tatt i betraktning så kan denne banen bli et kronisk økonomisk mareritt for kommunens skattebetalere. Her er det tekniske problemet Arbeiderpartiet, Høyre, PP og Fremskrittspartiet har igjen trumfet igjennom en lite reflektert ide. Alt i kommunen dreier seg nå om vekst og nedbygging. Vekst er eneste refleksjon, å tenke på konsekvens av veksten er ikke på dagsordenen. Skal vi redde vår flotte bostedskommune med sine kvailiteter og nærhet til skog og sjø, må vi begynne å se frem mot neste kommunevalg. Da anbefaler vi Frogns innbyggere å stemme taktisk. Det finnes gode muligheter fra venstre til høyre i Frogn politikken, alternativer som har en god og helhetlig miljø tankegang. Vi nevner Venstre, SV, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet.

Udemokratisk og ulovlig?

Frogn kommune har etter vår mening hatt en udemokratiske og ulovlige handlemåte gjeldende reguleringsplanen for Holt. FV kan ikke se at Frogn kommune har utført den lovpålagte konsekvensutredningen. Vi har derfor påklaget saken til sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen kan i likhet med FV ikke se at Frogn kommunen har utført den lovpålagte konsekvensanalysen og ber Miljøverndepartementet vurdere saken. Vi mener at kommunens innbyggere i denne saken er blitt ført bak lyset av Arbeiderpartiet, Høyre, PP og Fremskrittspartiet. Den såkalte lovlighetskontrollen kan best betegnes som en ren bløff. Politikerne og administrasjonen har ikke gjort jobben til kommunens beste. Her er det tatt snarveier i en sak som vil forandre Frogn for alltid. Det er for å beskytte allmenne interesser at offentlig forvaltning setter krav til konsekvensanalyser ved større byggeprosjekter. Her er det i tillegg et meget stort naturinngrep. Hvorfor følger da flertallet blant våre polikere ikke lover/forskrifter? Vi har nok av eksempler på at vanlige borgere i Frogn blir nødt til å følge de mest rigide små detaljer i byggesaker. Da må en kunne stille spørsmål om liketsprinsippet når kommunen selv unnlater å gjøre lovpålagt konsekvensanalyse gjeldende planer om nedbygging av det 590 mål store skogsområde på Holt.

Les brev fra sivilombudsmannen
Illusjonen Holt Park
Coop Holt Park lovnad om 2500 arbeidsplasse i Frogn, er nå redusert til 250. Antallet trailere til parken har derimot økt fra 300 i døgnet til 400. Det vil si at anslagene nå er oppe i 800 trailerpasseringer over Heer og Måna i døgnet. Om ikke det er nok så sier arbeiderne på dagens Coop sentrallager at de vil forsette i jobbene sine og pendle til Frogn. Det Coop da har å tilby Frogn kommune er 15-20 arbeidsplasser innen en sektor som ikke er etterspurt blant Frogns innbyggere. I tillegg vil 590 mål av kommunens beste rekreasjons-område ødelegges for alltid av en bygning som måler 150 m x 600m, og som er 40 m høy. Skjer dette, vil vi kunne fortelle barnebarna våre at her i Frogn fantes det en gang både elg, rådyr, hauk ja til og med gaupe. Men fordi våre naive politikere valgte å tilfredsstille pengehungrige utbyggere er viltet og rekreasjonsområdene historie.. Hva er alternativet? Skap arbeidsintensive jobber som er tilpasset Frogn befolknings fagutdanning og plasser bygningene i tilknytning til bestående infrastruktur. Bekkevold, Frydenlund, Holter og Horgen er noen av alternativene. Kort sagt Frogn kommunen bør begynne og opptre som en seriøs og profesjonell aktør. Politikerne må sette krav til egen administrasjon (plan og bygg) og administrasjonen må begynne å levere godt håndverk. I Frogn trengs en "Hellstrøm rydder opp".
 
Tilførselsvei "Holt Park"

Ved gjentatte anledninger har Frogns ordfører uttalt at utbygger (SAHO) skal bære kostnaden på 100 millioner kroner for ny tilførselsvei til Holt Park: "Hvis ikke blir det ingen utbygging!". Nå viser det seg at et flertall i Frogn kommunestyre har fattet et vedtak om å søke Statens Veivesen om å få tilbakebetalt kostnadene til utbygger. Blir søknaden innvilget, vil vedtaket gå på bekostning av andre veiprosjekter i Follo, og i tillegg være en 100 millioners gavepakke til utbygger. Dette er en prioritering og forvaltning av våre skattekroner som FV setter et stort spørsmålstegn ved.

 
Oppegårdstjernet forringes som naturperle.

Et tap både for fotballen, naturen og Frogn. Formannskapet vedtok kunstgressutbygging ved Oppegårdstjernet uten reguleringsplan eller konsekvensanalyse. Kommunen har i så måte fulgt de samme innarbeidede rutiner som ved tidligere tapsforetak. Vedtaket er også i konflikt med nasjonale anbefalinger for plassering av kunstgressbaner. Prisen er foreløpig oppe i 21,3 millioner eller det samme som kostnaden for fire kunstgressbaner lagt på Ullerud, Høiås og Folkevang. Grunnforholdene ved Oppegårdtjernet tatt i betraktning så kan denne banen bli et kronisk økonomisk mareritt for kommunens skattebetalere. Her_er_det_tekniske_problemet

Kunstgress ved Oppegårdstjernet

Flertallet i Frogn kommunestyre har ført Frogns befolkning bak lyset. I sin iver etter å fremstå som effektive og dynamiske er Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet i gang med å fremprovosere noe som kan bli et gigantisk tapsprosjekt. Ikke bare tap av umistelig natur men også et sannsynlig tap av skattebetalernes penger. Banen er plassert på verst tenkelige sted, med en blanding av fjell, myr og kvikkleire. Kunstgressbaner er meget ømfintlige for setningsskader og en reparasjon kan fort bli like dyr som å bygge ny bane. Vi legger ved den dokumentasjon som kommunen har holdt skjult for Frogns innbyggere.

1._Grunnundersøkelser SWECO 2._Terrengbeskrivelse SWECO 3._Kunsgresshåndoka uttdrag 4._Plan og snitt tegninger___ 5._Til de politiske partiene 6._Kunstgresshåndboka.

Ingen vet hva den endelige prislappen blir, men risikoen knyttet til grunnarbeidene, manglende konsekvensutredninger og det forhold at større prosjekter så godt som alltid blir dyrere enn antatt. Kommunen kan bygge minst 3-4 baner andre steder i Frogn for samme pris. Fagfolk vi har konsultert mener at sluttregningen vil ligge nærmere  40 enn 20 millioner. Og da er vi oppe i samme pris som en halv svømmehall eller et halvt kulturhus. Kommunen har ikke utført konsekvensanalyser eller utarbeidet reguleringsplan. Ingen vet derfor hvor stor forurensningen av Oppegårdstjernet blir, hva banen vil gjøre med denne naturperlen og hva prislappen vil bli. Frognmarkas Venner jobber for å stanse denne utbyggingen og få anlagt kunstgressbanene på mer fornuftige steder, som Ullerudjordet, Riggtomta, Folkevang m. fl.

 
COOP HoltPark

Dramatiske konsekvenser hvis COOP etablerer seg på Holt. Av de 350 arbeidsplassene på COOP Holt vil nesten alle som er ansatt på sentrallageret i Oslo pendle inn til Holt. Da sitter Frogn igjen med noen få arbeidsplasser. På lageret vil det ankomme 300 trailere i døgnet. Det vil si 600 trailerpasseringer over Måna og opp Ottarsrudbakken. Vi håper at Frogn beboere skjønner alvoret. Frognmarkas venner skal i hvertfall sloss med alle lovlige og demokratiske midler for å unngå utbyggingen. Nå er tiden inne for å vise din støtte, meld deg inn!Se Amta omtale

Se COOP bygget
Villblomstenes dag 20/6
FV arrangerte en botanisk reise langs Odalsbekken og opp til Kolstad. Botaniker Hanne Sieckel sammen med Anne Bonden og Svein Holsen gjorde dette til et sommerlig høydepunkt for 30 fremmøtte, i et område som er tenkt nedbygd med 600 boliger i nær fremtid.
Skanseåsen 13/6-2010
FV arrangerte en historisk vandring fra Skiphelle til Skanseåsen med sin kunskapsrike og meget dyktige guide Torstein Aamodt. Turen favnet dramatikk fra steinalder, folkevandringstid, finske svedjebruk, til senking av Donau i Skiphellebukten under annen verdenskrig. Desverre møtte få opp, her har vi derfor en utfordring til neste tur. Dette er lokalhistorie som alle Frognboere burde få med seg.
Frogn Frognere Frognest 5/6-2010
FFF 2010 avholdt, gode dialoger og mange nye medlemmer. Vi seiler i medvind ogkjører på videre for markaplan, juridisk bindende markagrenser og en trygg fremtid for Frogns skoger.
Natur og musikk på Folkvang

Det ble et svært vellykket åpent møte på Folkvang onsdag kveld (14/4 2010) i regi av Frognmarkas venner. Kveldens hovedtaler var professor Anne-Karine Thorèn Halvorsen, som redegjorde for sine tanker rundt den massive innflytting som forventes i Oslo og Akershus de nærmeste 30 årene, med særlig henblikk på Frogn og Follo. Spørsmålet som hvordan skal politikerne håndtere det presset på arealer til bosetting? Ble hengende i luften. Kvelden ble ble ”myket opp” med musikk-innslag, og her fikk vi høre det ypperste av norsk folkemusikk. Sven Nyhus (fele), og multi-blåseren Odd Lund (lur, bukkehorn, seljefløyte og munnharpe) leverte musikk på høyeste nivå, med en munter og uhøytidelig tilnærmingsmåte. 
Konklusjon: Knall-suksess på Folkvang!

Kåre Ulseth tekst og bilde

Boller på Bjerke april 2010
Bjerke/Huseby søndag 7/3.
Nok en kjempehelg blandt trivelige folk, god stemning og gode samtaler. 400 - 500 mennesker passerte standen vår på Bjerke. Kampen for å bevare en sammenhengende Frognmark blir bare sterkere og sterkere. Skifolket mente at vår bostedskommune fortjener mer enn asfalt, eksos og store lagerbygg. Vi kunne ikke sagt oss mer enig og FV med sine mer enn 1000 medlemmer akter å øke trykket mot Arbeiderpartiet, Høyre, PP og FRP frem mot neste kommunevalg. Frogn står nå foran et verdivalg. Skal vi fortsette med en for naturen og miljøet ødeleggende og markedsliberalistisk utvikling? Eller skal vi oppettholde en trivelig bostedskommune med nærhet og respekt for natur og innbyggere.

Elghakk på Røis februar 2010

 
14/2-2010
Dette var gøy, her møtte styret i Frognmarkas Venner mange medlemmer og andre markavenner. I flott vær og gnistrende skiforhold avviklet FV sin markering på Røis. Bålkos, elghakk og toraderspill la heller ingen demper på stemningen. Glade fjes og mange godord vanket. Dette frister til gjentakelse.
Dynamisk skikart for Frogn
Frognmarkas venner introduserer nå tre dynamiske kart for skiturer i Frognmarka. Web kartene er spekket med bilder, historikk, turbeskrivelse og avstander. En super kombinasjon til papirkartet DFI orientering og Frognmarkas venner har ute for salg. Planlegg og gjør skituren til en ennå større opplevelse.
Her kan du sjekke web kartene!
Turkart

Kartet er nå ute for salg, prisen er kr 125. Kartet er spekket med informasjon om kulturminner, severdigheter, skiløyper, merkede stier, sykkelveier turforslag og annen nyttig friluftsrelatert informasjon. Her er utsalgstedene: G-sport City, Notabene City, Meny City, EGE bokahandel, Coop Heer, Erik Johansen i Ås, Ramme Gård Vestby.

Julemarked 19/12-2009

FV stilte selvfølgelig opp under årets julemarked på Drøbak torg 19/12. Her introduserte vi vårt nye kart. Kartet slo som forventet an, godt kartsalg samt noen nye medlemmer ble det, på tross av streng kulde og lite folk. Kartet har vært en kjempesuksess. I løpet av en måned har vi solgt 1000 kart og bestillingene renner fortsatt inn. Nå har også du sjansen til å lære nye sider av Frogn å kjenne, gå ikke glipp av muligheten.

Se et høyoppløselig utsnitt av kartet!
Oppegårdstjernet 14/6-2009
Nærmer 50 personer fikk en flott tur i strålende vær. Tross de fine omgivelsene så la den kommende kunstgressbanen en demper på stemningen. Vi får stor avrenning av miljøgifter (hormonhermere) rett i drikkevannskilden og vanningsanlegget til mange av Frogns bønder. Samt forgiftning av fisk, insekter, fugl, og vilt. Dette er renspikka galskap. Se filmen og avgjør selv om dette er rett plass for en fotballbane. Ett av kommunens fineste turområder er i ferd med å bli ødelagt. Vår anbefaling, legg kunstgressbanen på "Riggtomta" ikke midt i skogen med en drikkevannskilde 50 m unna.
.Frogn Frognere Frognest juni 2009
Frognmarkas Venner fikk mange besøk og nye medlemmer ved Frogn Frognere Frognest. Mange gode diskusjoner og blide fjes. Introduksjonen av vårt nye turkart var vellykket. Mange venter nå på kartet som kommer for salg i november.
Se Frognkart prototype!
Foto: Anita Milton Wiik
Skanseåsen bygdeborg 4/6-2010

Svein Holsen tok oss med på en tidsvandring fra Skiphelle til Skanesåsen bygdeborg. 20 fremmøtte fikk en interessant og trivlig tur med fuglesang, skog og gamle kulturminner. Turen ble arrangert i forbindelse med kulturetatens arrangement Frogn, Frognere, Frognest.

Ta gjerne en tur på egen hånd eller med venner og familie. Turforslagene med kart og info Her
 
Eikelundvandring 3/5-2009

Elisabeth og Hans Birger Stensrud tok med seg 30 interesserte naturvenner på en vandring i den fredede eikelunden "Danmark" ved Froen gård 3 mai. Guidene ga en leksjon i lokalhistorie, eikelunden og insektlivet der. Turen ble avsluttet med lunsj og bålfyring på Horgen gård.

Langs Danmarks yttergrense
Foto: Grethe Ettung
Her er kart med en kort beskrivelse av området.
 
Fugletur på Seiersten 25/4-2009
Fuglegruppa i Frogn gjenomførte en flott fuglesafari i Seierstenskogen, Per Morten Groth var en inspirerende guide i et nydelig vårvær. De 25 som stilte på safarien fikk en flott gjenomgang av fuglelivet rundt Seiersten skanse.
Reportasje ØB
Foto:Anita Milton Wiig
FV på Folkevang 21/9-2008
Under Frogn bygdekvinnelag sitt årlig Folkvang-marked nå i helgen, benyttet Frognmarkas venner anledningen til å markedsføre sine synspunkter på egen stand.
Foto: Øystein Giertsen
Bevaring av det unike ved Frogn og Frognmarka, og hindre utbygging av flere grøntområder, engasjerte de mange besøkende på standen vår.
 
Forsvarsverk i vårt nærområde 24/8-2008
Torstein Aamodt tok oss med på en tur gjennom og langs Oscarsborgs flankeforsvar. Turen gikk fra Heer, over Kringerud, Seiersten skanse, Vegsvingbatteriet og endte på Kopås/Husvik. Han la vekt på det som skjedde i 1905 og 1940 og satt de lokale forsvarsverk inn i en større sammenheng. Mer enn 30 deltakere var med på turen i et flott vær.
Torstein Aamodt var en meget inspirerende og kunskapsrik guide. Vi har gleden av å gi besøkende til vår nettside en fin prøvesmak her.
Frogn Sørmark
Frognmarkas venner v/Svein Holsen inviterer Frogn kommunestyre til en vandring i tid og uberørt natur i Frogn sørmark. Invitasjonen ble overbrakt ordfører Thore Vestby under Frognmarkas venner's stiftelsesmøte. Dato ikke fastsatt.
 
Mvh
Svein Holsen
Asplan Viak
Vår høringsuttalelse til Asplan Viaks planprogram er levert. Det viktigste dokumentet hittil i debatten er nå sendt til alle de politiske partiene, ordfører og aviser. Her får du en formening om hvilke problemer Frogn kommune står overfor. Vi håper kommune-styret ikke rir prinsipper, men bruker fornuft og tar hele debatten på nytt. Holt/Måna kan bli det største tapsprosjektet for kommunen noen sinne når det gjelder natur, miljø og økonomi.
Høringsuttalelsen Les her!
Pressemelding Les her!
Pendling Les her!
Tidligere tapsprosjekter Les her!
 
Er Frogn klar for mer enn 2500 nye arbeidsplasser?
Dette er ikke Frogn kommune klar for. Vi etterlyser konsekvensanalyser.
Les mer
 
Utbyggere Holt og Måna
Her kan du sjekke den økonomiske soliditeten til de forskjellige utbyggerne.
Stiftsstaden Slåke invest
Concens A/S SAHO
 
Her imøtegås utbyggernes argumenter!
Etter vårt syn har man ingen garanti for at alle de eventuelle nye arbeidsplassene i dette området tilfaller folk som allerede bor i kommunen. Sannsynligvis vil vi få en økt pendling til kommunen
Les mer
 
Debatt i planutvalget.
MÅNA/HOLT utbyggingen ble diskutert og våre synspunkter ble fremmet. Asplan Viak ga en grei redegjørelse til enkelte av punktene i reguleringsplanen. SAHO hadde ingen ting å vise, hverken planer eller prospekter: 590 mål uten en eneste liten tegning. Er kommunen blitt lurt trill rundt?
Tor Kaurin innlegg
Peter Hoebeke avis innlegg
Trygve Gulliksen innlegg
Ja til kunstgress

Men banen må ikke legges i naturperlen ved Oppegårdstjernet. Her kan umistelige naturverdier forsvinne samtidig som vi forurenser drikkevannskilden og fiskevannet med hormonhermere. Frogn kommune kunne bygge 4- 5 kunstgressbaner annet sted i kommunen for samme pris som denne banen. Alt er feil her, åtte meter dyp myr må fjernes (dvs 50000m3 masse), 250m tilførselsvei i stupbratt terreng. Vi håper og tror at banen ikke blir bygd. Frogn kommune har da kjøpt 36 mål skogeiendom for fire millioner, markedsverdien er 50000kr. Det er ikke utført konsekvensanalyse eller laget reguleringsplan. Dette er elendig forvaltning av våre viktige naturressurser og kommunens skattekroner. Frogn kommune dokumenterer igjen at de har et administrativt problem. Rådmannen har ikke styring, kommunestyret klarer ikke å sette krav til administrasjonen. Plan og bygningsetaten i kommunen lever sitt eget liv, uten kontroll. Les brevet til Niva og fylkesmannen!

 
FV starter stigrupp for rydding og merking av stier i Frogn. Les mer:
 

Frognmarkas venner anker vedtaket gjeldende reguleringsplanen for Holt.

Les anken.
 
Udemokratisk og ulovlig

Nettet snører seg tettere rundt kommunens udemokratiske og ulovlige handlemåte gjeldende Holtutbyggingen, reguleringsplanen og kommuneplanen. Sivilombuds-mannen har tatt standpunkt og kontaktet Miljøverndepartementet. Kommunens innbyggere er blitt ført bak lyset av Arbeiderpartiet, Høyre, PP og Fremskrittspartiet.. Den såkalte lovlighetskontrollen kan best betegnes som en ren bløff. Dette er udemokratisk, uverdig og skremmende.

Les brev fra sivilombudsmannen
God markering Se bilde Holt Park

Syvende september protesterte FV mot kommunestyrets vedtak om utbygging av Holt. Vel 250 medlemmer var samlet i og utenfor Frogn rådhus. Arbeiderpartiets ynkelige helomvending i saken ble rettferdiggjort ved å fristille to av sine representanter. De stemte nei til utbygging. Dette er en valgtaktikk til å gremmes over. Alle Frogns innbyggere burde hørt debatten i kommunestyresalen. Vi tror det ville medført at Frp og Høyre, og med Arbeiderpartiet hakk i hel, ville fått svært få stemmer ved neste kommunevalg. Det hele fremsto som en parodi og en dokumentasjon på hvorfor Frogn kommune aldri lykkes når det gjelder kommuneutvikling, nærings- og boligutbygging. Ja-siden beviste med sin argumentasjon at de ikke forstår konsekvensen av utbyggingen. Det blir flaut og uverdig når Frogns fremtid skal vedtas på et slikt grunnlag. Dette er skuffende, men ikke overraskende. Det er to år til neste kommunevalg. Skal Frogn i det hele tatt ha friluftsarealer igjen for innbyggere og viltbestand, må kommende kommunestyre få en annen sammensetning. Amta beviste som vanlig ved sin pressedekning at kunstgressbaner og råtne parkbenker er langt viktigere enn at Frogn kommune snart er splittet i to på grunn av nedbygging av vårt siste større sammenhengende skogsområde.

 
40 meter høyt! Se bilde Holt Park

Dette er er hva som venter oss i Holtskogen, 40 m høyt lagerbygg på 90 000 m2. Hvis planene realiseres vil vår kommunen ikke forandres, men ødelegges. Les Amta omtale av det såkalte informasjonsmøte i Drøbak kino. Hvem jobber ordføreren og Arbeiderpartiet for? Coop? Skal de snart inkalle til informasjonsmøte for Frognmarkas venner også?

Arbeiderpartiet har igjen sviktet, de har nok engang snudd i saken og støtter nå utbyggingen. Dette er kontroversielt og ødeleggende, dette vil splitte kommunen. Det er ikke slik våre folkevalgte skal opptre på velgernes vegne. De skal ivareta hele befolkningens interesser i saker som gjelder natur og friluftsliv og fremtidige generasjoners mulighet til å oppleve dette. For ikke å snakke om å vise respekt for naturens egen rett til å eksistere. Kun Venstre, SP, KrF og SV sitter igjen med troverdighet etter de to siste årene med kaos og dårlig administrasjon i kommunepolitikken. Det er to år igjen til neste kommunevalg, Vi håper da at Frogns innbyggere glemmer partipolitikken og bruker sin stemme taktisk, for å redde våre friluftsområder mot total nedbygging..
Les Amta omtale
Kriminell kommune?
Det ser ut til å bli konklusjonen etter å ha lest siste brev fra sivilumbudsmannen til Frogn kommune. Han dokumenterer her det FV har hevdet i mer enn to år. Frogn kommune har ikke utført den lovpålagte konsekvensutredningen av Holt. Holt Park skulle derfor aldri vært tatt inn i kommuneplanen. Nå kan selv ikke den mest utbyggingsglade politikere stikke hodet i sanden lenger. Vå anbefaling for friskmelding av kommuneplanen, skrinlegg monsteret Holt Park en gang for alle..
Les brevet
Kantarellsøkkurs for hund m/ fører
21-23 august + søn.30 august
Liv Vogt som er autorisert hundeinstruktør kjører kantarellsøk-kurs m/garanti. Medlemsfordel ved påmelding. 6-8 deltakere
Annonse m/påmelding
 
Vi tillegg jobber vi med merking av de viktigste stiene i Frogn sammen med DFI Ski, Skaubygda IL, Skiforeningen og Frogn historielag. Sammen skal vi også prøve å få på plass to biloppstillingsplasser i midtre og Nordre Frogn, lik den på Røis
Meningsmåling Holt park
Frognmarkas venner har gjennomført en meningsmåling gjeldende utbygging av Holtskogen. Meningsmålingen ble utført av Synnovate MMI med et såkalt representativt utvalg av 400 personer over 18 år i bosatt i Frogn kommune. 29 prosent var imot, 32 prosent svarte "vet ikke" og 39 prosent var for. Amta har i sin papirutgave en noenlunde objektiv reportasje, som omhandler meningsmålingen. Det er mer enn hva som kan sies om det subjektive partsinnlegget for utbygging av Holt park som jornalisten i Amtas nettutgave presenterer.
Kommentar til Amta papir: Med 29 prosent eller 3200 avFrogns befolkning over 18 år i ryggen, representerer vi "felles interesser". Ikke "særinteresser" som ordrføreren liker å kalle det, når han prøver å gjennomføre et etter vår mening ulovlig fattet vedtak. Til sammenligning så fikk Høyre som Frogns største parti 2238 stemmer ved forrige kommunevalg. De som er imot utbygging og gruppen "vet ikke" teller 61 prosent av Frogns befolkning, FV ser det som politisk galskap å presse igjennom et så konfliktskapende vedtak. FV har fortsatt en viktig informasjonsjobb å gjøre. Får vi med oss "vet ikke"- gruppen så er hoveddelen av Frogns befolkning imot utbygging.

Les Amta- reportasje

Les Amta nett
 
Holt utsettelse
Møte i planutvalget mandag 20/4. Reguleringsplanen for Holt ble utsatt nok en gang. Fylkesmannen har satt som krav at det ikke skal opprettes arbeidsintensive bedrifter på Holt. Arbeiderpartiet ga klar beskjed om at de ikke ønsker å legge ut et så stort og verdifult område som Holt i bytte mot noen få arbeidsplasser. Samtidig vil Ap avvente Statens vegvesen sine innsigelser angående ny veitrase mellom Holt - Måna. Vi ser disse uttalelsene som første skritt på veien til å begrave monsteret "Holt Park".
 
Årsmøte
Årsmøte ble avholdt på rådhuset 18 mars. Følgende personer ble valgt inn i styret. Hans Birger Stensrud Styremedlem 2011, Grethe Weydal og Øystein Giertsen varamedlemmer til 2011.
Årsmøtereferat
 
Holt park
Godt oppmøte på Frogn rådhus torsdag 12/2 klokken 19:00. Frognmarkas venner stilte mannsterke under Frogn kommune og Asplan Viaks informasjonsmøte gjeldende Holt park. Desverre ingen gode nyheter for oss, SAHO kjører videre og vil utvikle området fult ut. Bør vi kreve folkeavstemming for å avgjøre denne kontroversielle saken? I første omgang får vi håpe at AP står ved sitt ord at de ikke vil ha lager og logistikk i Holtskogen. Her er det bare å sloss videre.
 
Fuglegruppe
Frogn har opprettet lokallag for Norsk ornitolagisk forening Se.Hjemmeside!
 
Utsettelse Holt Park
Utvalg for plan og bygg utsetter behandlingen av Holt Park til alle fakta er avklart. Dette er gode nyheter og betyr at rådmannens forsøk på omgåelse av blant annet rekkefølgebestemmelsene slik at Holt Park skulle bygges ut før Måna, blir sett på i et nytt lys. Det samme gjelder vår klage til sivilombudsmannen angående kommunens utelatelse av lovpålagt konsekvesutredning. Sunn fornuft fikk flertallet i utvalget til å vedta en utsettelse. Vi håper at alle partiene gjør en grundig jobb før endelig avgjørelse skal falle, slik at Holt Park begraves en gang for alle.
ØB reportasje
 
Høringsuttalsen er levert og vi har også fått tilslutning fra lokallaget for Skiforeningen på våre innsigelser.
Høringsuttalsen 2009
 
Rådmannen svarer

Kommunen v/rådmannen har kommet med sitt tilsvar. Her innrømmes ingen feil, luftslottet "Holt park" skal realiseres uansett kostnad på natur og miljø. Rådmannen vedgår imidlertid for føste gang og at kommunen IKKE har funnet det nødvendig å utføre lovpålagt konsekvensutredning. Her har kommunen nok en gang spilt russisk rullet med skattebetalerene og kommunens verdier, uten at det bekymrer rådmannen en smule. Saken fremmes for politikerne 19/1-09.

Tilsvar fra rådmannen 5/1-2009
 
Nyåret gir gode nyheter.
Gessvig har gitt beskjed om at de blir i Askim de neste 10 årene, grunnet den økonomiske situasjonen. Vi i Frognmarkas venner tror at vårt engasjement og saklige informasjon også har vært en medvirkende faktor for besuttningen. Dette er en gledens dag og en vitamininnsprøytning, for å fortsette kampen som skal sikre et markaområde for både innbyggere og vilt i Frogn.
 
Miljøpris
11/12 mottok Frognmarkas venner Frogn Venstres miljøpris for 2008. Vi er stolt over å få prisen og den er en ytterligere motivasjon for å forsette kampen for å bevare skog og natur i Frogn. Fyldig reportasje følger senere.
 
Flygeblad
Flygebladet har gitt god respons. Nye medlemmer og fine tilbakemeldinger. Flygebladet er spesielt rettet mot Holt utbyggingen.
Flygebladet: Les Her!
Høringsuttalelser
Fylkesrådmannen: Les her!
Krf: Les her!
Fylkesmannen: Les her!
Klager Holt Park
Frognmarkas venner har nå levert inn klager på Frogn kommunes fremgangsmåte vedrørende Holt/Måna prosessen.
Klagene samlet. Les her!
Reguleringsplanen
Vedlegg til planen
 
Klage til sivilombudsmannen
22/2-2008. Vi har sendt vår klage til sivilombudsmannen angående saksbehandlingen utført av Frogn kommunestyre i forbindelse med kommuneplanen 2005-2017
Klagen Les her!
 
Klage fortsettelse
28. mars 2008 kontakter Sivilombudsmannen Frogn kommune for å få dokumentasjon på saksbehandlingen i forbindelse med Holt/Måna. Svarfristen er satt til 6 uker. 30. juni purrer Sivilombudsmannen på kommunen. Frogn kommune får nå en ukes frist på å svare. Etter en uke mangler fremdeles Sivilombudsmannen et svar. Frognmarkas venner tror at dette er en bevisst trenering fra Frogn kommunes side.
Svaret fra sivilombudsmannen 14/10-2008 Les her!
 
Kolstad
19. august klokken 16:00 ble det gjennomført en befating på Kolstad i forbindelse med planarbeidet for regulering av området. Skogen er en verdifull grønn lunge for hele Skorkeberg, og er en viktig del av trekkruten for vilt. Stedet er i tillegg spekket med kulturminner. Dette området har vi ikke råd til å miste. Vi håper primært å få stanset utbyggingsplanen, sekundært å få utbyggingen så begrenset som mulig, og tilpasset natur og omgivelser.
Oppegårdstjernet
I brev av 30.6. fra Frogn kommune
heter det at søknad om regulering av Museumsskogen er avslått av utvalg for miljø, plan og byggesaker.
Vår hendvendelse Les her!
 
Budsjettet sprakk
Seiersten idrettspark Nok en gang har Frogn kommune dokumentert at de setter i gang prosesser uten å vite hvor de ender. Les her!
 
Ingen båtplasser?
Veivesenet har stanset byggingen av båtplasser på Husvik. Frogn kommune har et administrativt problem de må løse. Nå må kommunen begynne å planlegge og konsekvensutrede prosjektene før de settes ut i livet. Dette går på troverdigheten løs. Les her!