Arbeidsplasser
Omdisponeringen til næringsformål begrunnes med arbeidsplasser. Man forutsetter at det er Frogns innbyggere som får disse arbeidsplassene, og at pendlingen til Oslo dermed kan reduseres.
Etter vårt syn har man ingen garanti for at de eventuelle nye arbeidsplassene i dette området tilfaller folk som allerede bor i kommunen. Sannsynligvis vil vi få en økt pendling til kommunen, av arbeidstakere som kommer utenfra, og som i sin tur vil etterspørre boliger.
Det foreligger ingen konkret vurdering av behovet for arbeidsplasser, og heller ingen konkretisering av det fremtidige mønsteret for arbeidsreiser. Næringsområdet inngår dessuten ikke i en helhetlig plan for næringsutvikling i kommunen, fordi en slik plan er fortsatt ikke utarbeidet. Våre innvendinger gjelder ikke arbeidsplasser, men vi mener at uansett bør ikke arbeidsplasser etableres på bekostning av et så stort og uerstattelig natur og friluftsområde.

 

Boliger
Presset mot boligmarkedet er allerede meget stort i Drøbak. Hvis vi etablerer Holt/Måna som industrifelt og tilfører kommunen mer enn 2500 nye arbeidsplasser, vil vi få en tilflytting til kommunen vi aldri har sett maken til. Med så mange nye boligsøkere vil fortetting og nedbygging av grønne områder være uunngåelig. Det kunstig skapte behovet for arbeidsplasser vil virke som en forsterkende effekt på et allerede presset boligmarked. Dette vil forringe bo- og miljøkvaliteten for dem som allerede bor i kommunen.

 

Forurensning
Det hevdes at utbyggingen av Holt vil virke positivt med tanke på forurensning. Vi vil hevde tvert i mot. Mange pendler i dag med buss til Oslo, 50 passasjerer pr. buss. Dette er miljøforsvarlig transport. Vår påstand er at de fleste som får sin arbeidsplass på "Holt Park" kommer til å kjøre sin private bil, enten de kommer fra Frogn kommune eller vårt omland. Samtidig vil et stort antall trailere forårsake støy og forurensning i hjertet av Frogns Nordmark. Vi hevder at vi får en netto økning i forurensningen av vårt område. Samtidig som den regionale forurensningen øker.

 

Konklusjon
Vi er i ferd med å få store industriområder vi ikke trenger. Utbyggerne har skapt et falskt behov under dekke av nødvendigheten for arbeidsplasser og et bedre miljø. Sannheten er vel heller den at utbyggerne bevisst eller ubevisst har vært villige til å ofre et helt lokalsamfunns nærmiljø og bomiljø for å tjene penger. Kommunens politiske flertall har nærmest fungert som løpegutter for utbyggerne. Friluftsliv, rekreasjon, naturkvaliteter og bomiljø blir taperne her. Denne mangelen på moral og politisk styring må vi ta på alvor. Holt utbyggingen må stanses og forpliktende markagrenser må på plass.