Foreningsdrift

Frognmarkas Venner er en demokratisk oppbygget medlemsforening som er registrert i det offentlige Frivillighetsregisteret med organisasjonsnummer 99 22 82 509. Vi sender oppdaterte opplysninger om styrets sammensetning og årsregnskap til registeret etter hvert årsmøte.


Frognmarkas Venners drift er regulert av våre vedtekter. Årsmøtet er vår høyeste myndighet og skal i henhold til vedtektene avholdes hvert år innen utgangen av mars.
Årsmøtet velger et styre med leder, syv styremedlemmer og fire varamedlemmer. Styret har møter omtrent hver måned. Alle vedtak blir protokollert.
Det sittende styret forbereder og innkaller til årsmøtet etter regler i vedtektene. Frognmarkas Venner dokumenterer årets drift gjennom årsmøtepapirene.

Både vedtekter og årsmøtepapirer kan leses på denne hjemmesiden.