Stigruppen


Vi har delt inn Frogn i åtte roder, hvor hver rode har en ansvarlig stigruppe.
Gruppene jobber under ansvar av Frognmarkas Venner ved styret.  Gruppenes mandat: Rydde og merke løype (rødmerket) og hoved-stier (blåmerket) etter Frognkartet, i henhold til avtale med grunneierne.

94 km med sti og løype ryddes hvert år, vår og høst. Vi har satt opp ca. 550 stiskilt og 32 karttavler. Vi drifter også tre gratis utfartsparkeringer. Større dugnader administreres sentralt. Normalt bruker vi mellom 600 -1200 dugnadstimer årlig for tilrettelegging av friluftsliv i Frogn. 

Dette gir en kanalisert bruk av Frognmarka, hvor dyreliv og natur får fred og ro utenfor det merkede stisystemet. Grunneierne slipper å få folk ut i dyrka mark, inn på tunet eller ut i plantefelt.

Styret samarbeider med stigruppene om planlegging og avtaler for nye stier. Frogn mangler stadig et sammenhengende nett av kyststier. Dette er nå et prioritert område i tiden fremover.