Vedtekter

Vedtekter Frognmarkas Venner 2013

§1 Formål
Frognmarkas venner arbeider for sikring av Frognmarka i nord og sør som friluftsområde gjennom en varig juridisk bindende markagrense. Frognmarkas venner arbeider også for at kulturlandskap, kulturminner og det biologiske mangfoldet i Frognmarka sikres og ivaretas for fremtidige generasjoner. Frognmarkas venner er en partipolitisk uavhengig forening, og er tilsluttet foreningen Bærekraftig Follo.

§2 Medlemskap
Enkeltpersoner og familier bosatt i Frogn eller med tilknytning til Frogn samt organisasjoner som ønsker å støtte formål som definert i § 1, kan være medlemmer i Frognmarkas Venner.

§3 Styret

Styret består av leder, sju styremedlemmer og fire varamedlemmer. Styrets leder velges for ett år. Styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år. Styret velger selv nestleder, sekretær og kasserer. Styret innkalles så ofte leder, eller minst tre av det øvrige styret finner det nødvendig. Styret er beslutningsdyktig når leder, og minimum tre av de øvrige styremedlemmer, eventuelt varamedlemmer er tilstede. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

§4. Økonomi

Kontingenten fastsettes av årsmøte.

§5 Valgkomité

Valgkomiteen består av tre medlemmer som velges for tre år med rullering slik at et medlem går ut hvert år. Det tredje året medlemmet sitter, funger han/hun som leder for valgkomiteen.

§6 Årsmøtet

Årsmøtet er Frognmarkas Venners øverste myndighet. Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars måned og annonseres senest fire uker før årsmøtet. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes inn senest tre uker før årsmøtet. Innkallingen med sakspapirer sendes medlemmene per e-post og legges ut på foreningens hjemmeside, www.frognmarka.no senest to uker før årsmøtet.

Årsmøte skal behandle:
 1. Valg av møteleder, referent
 2. Godkjenning av årsmøteinnkallingen
 3. Årsberetningen
 4. Regnskap
 5. Innkomne forslag
 6. Arbeidsplan for kommende år
 7. Budsjett med fastsetting av kontingent
 8. Valg av leder
 9. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
10. Valg av revisor
11. Valg av ett medlem til valgkomité

§ 7 Vedtektsendringer
Disse vedtektene kan bare endres av årsmøte med 2/3 flertall. Forslag til endringer må være innsendt til styret innen utgangen av februar.

§ 8 Oppløsning
Forslag om oppløsning av Frognmarkas venner behandles på samme måte som forslag om vedtektsendringer. Blir Frognmarks venner oppløst, overdras det eiendeler og midler til institusjoner og/eller foreninger med lignende formål. Vedtak om dette og om vilkårene for overdragelse fastsettes samtidig med beslutningen om oppløsning og med alminnelig flertall.

§9 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 10 % av medlemmene krever det.