Årsmøte 2024

Årsmøte 2024

Det åpne møte før selve årsmøtet i Frognmarkas Venner var godt besøkt. Tilstede var også ordfører Sigbjørn Odden. Spørre- og kommentarlysten var stor. Ikke særlig overraskende siden foredragsholder Håvard Hornnæs fra klima og miljøavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken skulle prate om situasjonen i Oslofjorden, herunder:

- Tilstanden i Oslofjorden.

- Hva kan og må vi gjøre?

- Hva lurer dere på?

De tilstedeværende fikk noen gode svar, noen betraktninger om tilstanden og aktuelle utfordringer, og ikke minst et grunnlag for å gå hjem å gruble og ev engasjere seg i målsettingen om en friskere Oslofjord. 

Etter en engasjert seanse om Oslofjorden åpnet styreleder Øystein Gjertsen årsmøtet for medlemmer av Frognmarkas Venner. Han gikk gjennom aktiviteter for perioden fra årsmøtet 2023 til 2024, og det startet med en gladsak. "2023 ble året da Frogn kommune fikk en skikkelig vedtatt Markaplan". Et stort gjennombrudd siden foreningens hovedmål fra oppstarten har vært nettopp det. 

Deretter fulgte en redegjørelse om viktige innspill til arealpolitikken, gjennomføring av foreningens turer, kyststi prosjektet og stiarbeidet, tur- og informasjonsmateriell, samt økonomi. To innkomne forslag ble diskutert, hvorav et forslag om å utrede fordeler og ulemper ved at foreningen knytter seg til DNT Oslo og Omegn som et lokalt turlag, skapte mest debatt. Men forslaget ble vedtatt, og styret skal nå jobbe med en konkret utredning som legges frem på neste årsmøte. 

Arbeidsplanen for 2024 ble gjennomgått og til slutt valg av nytt styre. Øystein Gjertsen tok gjenvalg som styreleder for 1 år, og styret består forøvrig av:

Styremedlemmer: Tor Johannessen, Bjørn Larsen, Merete Kristiansen, Trine Christensen, Knut Hove, Kjersti Garstad og Terje Lund. 

Varamedlemmer: Eva Hageland, Liv Vogt, Sverre Samsing, Jon Weydahl.

Valgkomité: Trygve Almøy (leder), Kjell Wærnhus, Gudny Okkenhaug.